• TECHNICKÉ PROFESE

  TECHNICKÉ PROFESE

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • PRACOVNÍCI VE VÝROBĚ

  PRACOVNÍCI VE VÝROBĚ

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • SVÁŘEČ & SVAŘOVÁNÍ

  SVÁŘEČ & SVAŘOVÁNÍ

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • OBRÁBĚČ & OBRÁBĚNÍ

  OBRÁBĚČ & OBRÁBĚNÍ

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • HLEDÁTE DODAVATELÉ ?

  HLEDÁTE DODAVATELÉ ?

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • POTŘEBUJETE ZAKÁZKY ?

  POTŘEBUJETE ZAKÁZKY ?

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • HLEDÁTE PRACOVNÍKY ?

  HLEDÁTE PRACOVNÍKY ?

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

SVÁŘEČ KOVŮ
LOGO-technicke-profese-EU

svarec585

 

PRÁCE SVÁŘEČE

Charakteristika profese: Svářeč kovů provádí svařování kovových polotovarů a součástí s použitím různých svařovacích technik.

Platové třídy svářečů (6 a 7) se rozlišuji podle druhu prováděné činnosti.

Mzdy svářečů v oblasti soukromého sektoru:

1) Svářeči, řezači plamenem a páječi (CZ-ISCO 7212)
- Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 475 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 819 Kč do 48 266 Kč.

2) Svářeči (CZ-ISCO 72121)
- Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 663 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 893 Kč do 48 509 Kč.

KONTAKTUJTE NÁS


PROFESE SVÁŘEČE
1. Pracovní činnosti 2. Legislativní a kvalifikační požadavky na způsobilost k výkonu povolání. 3. Odborné znalosti 4. Odborné dovednosti. 5. Obecné dovednosti.
5. Zdravotní způsobilost 6. Onemocnění omezující výkon povolání. 7. Hrubé měsíční mzdy podle krajů 8. Platové třídy svářečů

header-svarec10

1. Pracovní činnosti a charakteristika profese svářeče

Charakteristika

Svářeč kovů provádí svařování kovových polotovarů a součástí s použitím různých svařovacích technik.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod (ochranný plyn, plyn, elektrický oblouk atd.).
 • Výběr vhodných nástrojů a svařovacích přístrojů pro očištění a přípravu ploch, které se mají svařovat.
 • Vyrovnání, upínání, přistehování, případně předběžná úprava obrobku s použitím všech nutných nástrojů nebo upínacích zařízení.
 • Provádění svařovacích prací v potřebné poloze, případně se zřetelem k plánům postupu svařování.
 • Konečná úprava svarů.
 • Čištění a zkoušení provedených prací za použití různých příslušných pomůcek.
 • Ošetřování a údržba nástrojů, svařovacích přístrojů a zařízení a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

2. Legislativní a kvalifikační požadavky na způsobilost k výkonu povolání

 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle zvláštních předpisů Drážního úřadu a/nebo Dopravních podniků
 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s Osvědčením k oprávnění rozsahu činností) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705
 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle ČSN EN 287-1
 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle ČSN EN ISO 9606
 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle ČSN EN ISO 14732
 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle ČSN EN ISO 13585
 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle ČSN EN ISO 17660

3-4. Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

a) Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

 • bezpečnost práce při svařování
 • technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
 • kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
 • strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
 • technologie svařování kovů

b) Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi. Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)  

 • Svařování kovů
 • Úprava a sestavování částí svařenců do celků, jejich spojování stehováním a příprava pro svařování
 • Seřizování, ošetřování a údržba svařovacích zařízení
 • Obsluha zařízení pro různé druhy svařování
 • Obsluha zařízení na řezání kovů kyslíkem
 • Spojování součástí pájením
 • Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu
 • Volba postupu práce, zařízení, přípravků, nástrojů, elektrod, přídavných materiálů a pomůcek pro svařování
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro svařovaní.
 • Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů.

5. Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

 • Počítačová způsobilost
 • Způsobilost k řízení osobního automobilu
 • Numerická způsobilost
 • Ekonomické povědomí
 • Právní povědomí
 • Jazyková způsobilost v češtině

6. Zdravotní způsobilost

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce. Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým).

7. Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Drogová závislost v anamnéze.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Hrubá měsíční mzda svářečů, řezačů a páječů (CZ-ISCO 7212) podle vybraných krajů ČR 

 Mzdová sféraPlatová sféra
KrajOdMediánDoOdMediánDo
Středočeský kraj 24 913 Kč 37 458 Kč 50 708 Kč - - -
Jihočeský kraj 22 621 Kč 33 261 Kč 49 100 Kč - - -
Pardubický kraj 28 418 Kč 39 824 Kč 50 354 Kč - - -
Kraj Vysočina 24 296 Kč 32 001 Kč 43 237 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 24 945 Kč 33 382 Kč 45 398 Kč - - -

Platové třídy svářečů

 • Platová třída 7: Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 nebo 17 (dle CR ISO 15608 třída 3-8) ve všech polohách, bez předehřevu a s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.
 • Platová třída 6: Svařování součástí a konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 1,2).
 • Platová třída 6: Svařování tenkostěnných konstrukcí elektrickým obloukem z plechů, tyčí, profilů a trubek oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 7-8) do tloušťky plechů 3 mm.
 • Platová třída 6: Svařování potrubí, potrubních dílů, armatur, nádrží a nádob z oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 1,2) ve všech polohách, mimo pevné polohy svařence, s pracovním tlakem menším než O,6 MPa.
 • Platová třída 6: Svařování natupo s kontrolou na těsnost nebo destruktivní zkouškou.
 • Platová třída 6: Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 a 17 (dle CR ISO 15608 třída 3-8) nebo dynamicky namáhaných konstrukcí z oceli třídy 10, 11 nebo 12 (dle CR ISO 15608 třída 1-3) ve všech polohách s nutností předehřevu a požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.
 • Platová třída 6: Svařování konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 1-3) ve všech polohách bez předehřevu s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou nebo s předehřevem minimálně 150oC.
 • Platová třída 6: Svařování dynamicky namáhaných konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 (dle CR ISO 15608 třída 1-3) ve všech polohách, bez předehřevu a s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.
 • Platová třída 6: Pájení potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a 15 (dle CR ISO 15608 třída 1-4) a mosazi ve vodorovné poloze shora, mimo kapilárního pájení, s požadavkem tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, destruktivní zkoušky nebo zkoušky výbrusem.
 • Platová třída 6: Navařování uhlíkových, legovaných a speciálních ocelí i jejich slitin bez kontroly jakosti návarů. 6 • Navařování uhlíkových, legovaných a speciálních ocelí i jejich slitin bez kontroly jakosti návarů.
 • Platová třída 6: Pájení potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a 15 (dle CR ISO 15608 třída 1-4) nebo z mosazi ve vodorovné poloze shora, mimo kapilárního pájení.

Zdroj a použitá literatura: https://nsp.cz/jednotka-prace/svarec-kovu

 


PRODEJ A KOUPĚ
SVÁŘEČSKÉ TECHNIKY A OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ
LOGO-technicke-profese-EU
Ochranné rukavice, brýle, pracovní obuv, vesta, bunda a kalhoty. Svařovací technika, svařovací brýle, helma, rukavice, svařovací materiál a další...

ochrana-hlavy1

OCHRANA HLAVY A ZRAKU

ochrana-tela1

OCHRANA TĚLA

ochrana-nohou1

OCHRANA NOHOU

ochrana-rukou1

OCHRANA RUKOU


SVÁŘEČ A SVAŘOVÁNÍ
Technicképrofese.cz
LOGO-technicke-profese-EU

VSTUP PRO PRACOVNÍKY

HLEDÁTE PRÁCI ?
HLEDÁTE PRACOVNÍKY ?

Pro stávající svářeče splňující všechny předpoklady a podmínky / Pro uchazeče o rekvalifikaci / Pro zájemce o práci ve výrobě a strojírenství / Mzdy podle platových tříd svářeče a obráběče / Mzdy podle krajů v ČR / Mzdy svářečů, obráběčů CNC / Benefity pro zaměstnance / Odborný průkaz s certifikátem zdarma / Rekvalifikace svářeče a obráběče zdarma Lázně a rehabilitace pro zaměstnance / Náborové příspěvky pro zaměstnance / Práce na dobu neurčitou / Příspěvky ... 

TECHNICKÉ PROFESE


POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ
Legislativní požadavky na svářeče a obráběče / Zdravotní způsobilost / Osobnostní předpoklady / Odborné dovednosti a znalosti /
Zkouška odborné způsobilosti / Svářečský průkaz s certifikátem / Certifikát a vzdělání svářečů a obráběčů / Vzdělání v oboru zámečnictví / Řidičský průkaz pro řidiče


NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Hledáte pracovníky? Máte zájem o nové zakázky?

spoluprace-bND88

PERSONÁLNÍ A PODNIKOVÝ MARKETING

Nabízíme výrobním a strojírenským podnikům podporu v oblasti personálního managementu. Zaměřujeme se na vyhledávání nových pracovníků - svářečů, obráběčů, zámečníků, elektrikářů, řidičů nákladních automobilů a dalších pracovníků. Optimalizujeme v podniku personální marketing, který pomáhá snižovat fluktuaci pracovníků.

Rozvíjíme spolupráci s výrobními podniky, strojírenskými podniky, dopravními a logistickými společnostmi. Zaměřujeme se na činnosti, které výrazně pomáhají personálnímu managementu rozvíjet dobré jméno dopravního podniku na trhu práce a u široké veřejnosti. V případě potřeby vyhledáme a zajistíme dopravcům nové zakázky, které zvyšují vytížení jejich přepravních kapacit.

LOGO-technicke-profese-EU

NAPIŠTE NÁM
E-mail:
info(@)profesecz.cz

Odesláním emailu beru na vědomí, že společnost Ing. Mgr. Petr Černota (IČ: 64149641) použije sdělené osobní údaje pro účel vyřízení vašeho dotazu.
V případě potřeby Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje klientů ukládáme a spravujeme v souladu s nařízením GDPR.